Sinds januari 2016 zijn wij BRL 7000 - Protocol 7001 gecertificeerd.

Klik hier om het certificaat te bekijken en te downloaden.

Sinds 1 januari 2016 zijn wij gecertificeerd voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden volgens uitvoeringsprotocol 7001. Dit protocol is een onderdeel van de beoordelingsrichtlijn 7000 (BRL 7000). Bekijk onze vermelding als "erkende instelling bodemsaneringen" op de website van het Ministerie van Rijkswaterstaat (Leefomgeving) : http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/?naam=Rietveld&form=instellinghistorie&moment=13-1-2016&results=instellinghistorie.

BRL 7000 - Protocol 7001

Dit protocol waarborgt de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens conventionele methoden door het beschrijven van de specifieke eisen. Dit protocol is van toepassing op de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de WBB en de WM en op saneringen in "drogere oevergebieden" in het kader van de Waterwet. Waterbodemsaneringen kleiner dan 1000 m3 mogen ook onder dit protocol worden uitgevoerd.

Dit protocol heeft betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit de bodem door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken (landbodemsanering met conventionele methoden). De in het kader van dit protocol in te zetten conventionele technieken zijn beschreven in de Richtlijn Herstel en beheer bodem- ( www.bodemrichtlijn.nl ) en waterbodemkwaliteit ( www.waterbodemrichtlijn.nl ). Dit protocol schrijft geen technieken voor.

In de BRL staan de algemene eisen waaraan aannemers moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken. Dit protocol beschrijft de specifieke eisen waaraan aannemers en personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken aan de uitvoering van landbodemsaneringen met behulp van conventionele methoden.